Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania i realizacji zamówień, zasady składania reklamacji, zwrotu towaru oraz rezygnacji z zamówienia.

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
  1. Właścicielem sklepu internetowgo GIFTI.pl , dalej zwanego sklepem internetowym jest firma Webthinks Mariusz Mysior z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. H. Modrzejewskiej 24, NIP: 7772899174, REGON: 366998839.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się zgodnie z poniższym Regulaminem.
  2. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.
  3. Cennik i inne informacje dostępne w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wyłącznie potwierdzone przez konsultanta sklepu drogą e-mailową, pisemnie lub faksem zamówienie stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.
  4. Obszarem działania sklepu objęta jest cała Polska. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich obsługa i realizacja odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w następującym po nich dniu roboczym.
  5. Wszystkie ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
 3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE GIFTI.PL
  1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza pełną akceptację Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad sprzedaży.
  2. Klientami GIFTI.pl mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.
  3. Do realizacji zamówienia sklep GIFTI.pl przystąpi tylko wówczas gdy:
   a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.
   b) Sklep potwierdzi ostateczną cenę, koszty znakowania i dostawy oraz prześle fakturę pro-forma na podany podczas składania zamówienia adres e-mail Klienta,
   c) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.
   Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.
  4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia na każdym etapie w szczególności, gdy dane podane przez klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
  5. Po przesłaniu zamówienia konsultant sklepu ustali z klientem dokładną ilość zamawianych produktów – co wynika ze sposobu ich pakowania, omówi ewentualne szczegóły znakowania oraz poinformuje o terminie realizacji.
  6. Informacje dotyczące możliwości znakowania towaru, doboru odpowiednich technik oraz związane z tym koszty przedstawiają konsultanci Sklepu przed przyjęciem zamówienia.
  7. Ceny produktów wyświetlane w Sklepie, nie zawierają kosztów znakowania oraz kosztów przesyłki. Po złożeniu zamówienia zostanie ono uzupełnione o w/w koszty i przesłane klientowi do akceptacji.
  8. Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT oraz pro forma bez podpisu na zakupione produkty.
  9. Rabaty i promocje przyznawane są tylko dla produktów dodawanych do koszyka i mogą zostać indywidualnie przydzielone klientowi.
 4. PŁATNOŚĆ ORAZ WARUNKI SPRZEDAŻY
  1. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu na podany podczas rejestracji adres e-mail faktury pro forma, należy dokonać płatności na podane poniżej konto.
   Dane do wpłat:
   GIFTI.PL
   ul. H. Modrzejewskiej 24, 62-020 Swarzędz
   Konto: Santander Bank Polska
   85 1910 1048 2263 0002 1051 0001
   UWAGA: w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub numer faktury pro forma.
  2. W szczególnych przypadkach forma płatności może zostać ustalana indywidualnie.
  3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, akceptacji projektu i zaksięgowania płatności.
  4. W przypadku zmian w zamówieniu dokonywanych przez zamawiającego, termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji.
  5. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i wynosi najczęściej 3-14 dni, W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia nie uznajemy żadnych kar umownych czy rabatów powyżej 0,1% za każdy dzień zwłoki w wysyłce towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.
  6. W przypadku braku wpłaty zamówienie nie będzie realizowane i zostanie anulowane.
 5. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
  1. Na terenie miasta Swarzędz towar dowożony jest nieodpłatnie pod wskazany przez klienta adres po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie lub e-mailowo.
  2. Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską, koszt przesyłki określany w zakładce Dostawa.
  3. Przy zamówieniach przekraczających wysokość 3.000 złotych netto koszty transportu są w całości pokrywane przez GIFTI.PL.
 6. PROMOCJE I RABATY
  1. Promocje i oferty specjalne na wybrane produkty oznaczone są na stronie produktu jako „Promocja”.
  2. Rabaty specjalne nie są łączą się z innymi promocjami.
  3. Dla agencji reklamowych dostępne są rabaty specjalne.
 7. ASORTYMENT SKLEPU
  1. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby informacje o produktach nie zawierały błędów. W przypadku zauważenia błędu lub wątpliwości co do treści opisu produktu prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.
  3. W przypadku widocznych błędów w cenach produktów Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 8. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU
  1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia wady, reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować (najlepiej w oryginalne opakowanie) wraz ze wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał i przesłać na adres Sklepu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania nie będą przyjmowane.
  2. Zgodnie z Ustawą “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” prawo zwrotu mają jedynie konsumenci czyli osoby prywatne, jednak wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, w uzasadnionych przypadkach Sklep dopuszcza możliwość dokonywania zwrotów (na zasadach opisanych w w/w. ustawie) również przez firmy, aczkolwiek dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z konsultantem, co zostanie potwierdzone drogą mailową lub pisemnie..
  3. Produkty, które zostały poddane znakowaniu nie podlegają zwrotowi.
  4. Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy Sklep nie podjął działań związanych z zamówieniem materiałów do produkcji lub znakowaniem towaru.
  5. W przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten należy natychmiast zgłosić obsłudze Sklepu. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
  6. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście na adres Sklepu, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GIFTI.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez GIFTI.pl wyłącznie w celu świadczenia usług i realizacji zamówienia.
  3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy GIFTI.pl.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu.
 10. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.GIFTI.pl są własnością GIFTI.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
  2. Zabrania się zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.GIFTI.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od Sklepu, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.
  2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory natury prawnej rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela sklepu GIFTI.pl.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienia do celów marketingowych, chyba że zamawiający zadecydował inaczej i przesłał pisemne potwierdzenie na adres sklepu. Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nie będą udostępniane osobom trzecim.

Main Menu